مهندس فرهاد تشیعی

مدیر تولید و عضو هیئت مدیره

دکتر امیر مهدی آبادی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس فرزاد جعفری

رئیس هیئت مدیره