شرکت ایران سیلندر یکی از زیرمجموعه های شرکت پرسی ایران گاز و شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )، در 29 آبان سال 1342 تحت شماره 8920 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30 خرداد 1343 نام شرکت به شرکت سهامی کارخانجات اجاق گاز و در 23 فروردین 1350 به شرکت سهامی ایران سیلندر تغییر نام یافت.

فعالیت اصلی شرکت بر اساس اساسنامه ساخت و تولید هر نوع اجاق گاز و ادوات گاز سوز، سیلندر گاز مایع برای مصارف خانگی و صنعتی، سیلندر گاز مایع خودرو و سایر تولیدات صنعتی برای مصارف داخلی و صدور به خارج از کشور و نیز وارد کردن هرگونه مواد، لوازم، ماشین آلات و دستگاه های لازم برای موضوع مذکور می باشد.